Nagroda Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”

I CEL PRZYZNAWANIA NAGRODY

Nagroda stanowi formę wyróżnienia dla uczniów oraz nauczycieli za ich rzetelną naukę i pracę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe, które promują szkołęw kraju i za granicą.

II CHARAKTER ORAZ ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD

Nagroda Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” dla uczniów

 1. Uczeń kandydujący do Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” powinien spełnić, następujące warunki:
  – jest finalistą konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu centralnym,
  – wykazuje szczególne zdolności w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskuje z niej celujące, a z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre,
  – uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej ( indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej centralnym ),
  – swoimi osiągnięciami promuje szkołę w regionie, województwie, kraju i za granicą.
 1. Ucznia – kandydata do Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” zgłasza:
  – dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
  – Rada Zespołu Szkół Samochodowych
  – samorząd uczniowski,
  – inna organizacja społeczna, w tym również samo Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”
 1. Zgłoszenie ucznia przedstawia się w formie pisemnej i kieruje do Zarządu Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”.
 2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie ucznia składa najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 4. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku osiągnięć grupowych (zespołowych) zgłoszenie może być dokonane na kilku uczniów jednocześnie. Nagroda jest rozdzielana pomiędzy uczniów, w uzasadnionych przypadkach wysokość nagrody może być podwyższona.
 6. O formie, wysokości i ilości przyznanych nagród decyduje Zarząd Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”, uwzględniając kwoty zapisane w budżecie na dany rok budżetowy. Informację o wysokości nagród przekazana powinna być na początku roku szkolnego.

 

Nagroda Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” dla nauczycieli

 1. Nauczyciel kandydujący do Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” powinien spełnić, następujące warunki:
  –  przygotowywał oraz sprawował opiekę merytoryczną podczas obowiązkowych i/lub  dodatkowych zajęć ucznia będącego finalistą konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu centralnym,
  – swoimi osiągnięciami promuje szkołę w regionie, województwie, kraju i za granicą.
 1. Nauczyciela – kandydata do Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” zgłasza:
  – dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
  – Rada Zespołu Szkół Samochodowych,
  – samorząd uczniowski,
  – inna organizacja społeczna, w tym również samo Stowarzyszenie „Sądecka Samochodówka”
 1. Zgłoszenie nauczyciela przedstawia się w formie pisemnej i kieruje do Zarządu Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”.
 2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Zgłoszenie nauczyciela składa się najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem danego roku szkolnego.
 4. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku osiągnięć grupowych (zespołowych) zgłoszenie może być dokonane na kilku nauczycieli jednocześnie. Nagroda jest rozdzielana pomiędzy nauczycielami, w uzasadnionych przypadkach wysokość nagrody może być podwyższona.
 6. O formie, wysokości i ilości przyznanych nagród decyduje Zarząd Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”, uwzględniając kwoty zapisane w budżecie na dany rok budżetowy. Informację o wysokości nagród przekazana powinna być na początku roku szkolnego.

III WRĘCZENIE NAGRÓD

Nagrody powinny być wręczane podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego lub innej uroczystości i mają mieć charakter uroczysty.

 

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 01.09.2017r.

Regulamin nagrody   Wniosek o przyznanie - załacznik nr 1   Wniosek o przyznanie - załacznik nr 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.