Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Walne Zebranie 2022

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka” z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rejtana 18 zawiadamia, że zgodnie z §20 pkt.2 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbędzie się w dniu 02 czerwca 2022 (czwartek) w Świetlicy Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18 o godz. 16:00. W przypadku braku wymaganego kworum drugi termin Zebrania wyznaczony jest na godz. 16:15 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Sądecka Samochodówka”.
 • Wybór w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie ważności Zebrania.
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 • Przedstawienie przez Prezesa Zarządu wyników finansowych oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 • Przedstawienie przez Przedstawiciela Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności za rok 2021.
 • Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniami oraz bilansem 2021.
 • Podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021.
 • Podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały Walnego Zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia i członkom Komisji Rewizyjnej.
 • Przedstawienie wniosku Zarządu o przyjęcie nowych osób w poczet członków honorowych Stowarzyszenia, głosowanie.
 • Wykreślenie członków, którzy złożyli taką deklarację oraz nieregulujących obowiązkowych składek członkowskich – głosowanie.
 • Dyskusja i podjęcie uchwał.
 • Zakończenie obrad

 

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *